Bestel kaarten
Bestel kaarten

Algemene voorwaarden bezoekers

Bouwcenter Expo 2020

ONZE HUISREGELS

 1. Toegang is op eigen risico.
 2. Er worden foto- en video-opnamen gemaakt voor communicatieve doeleinden. 
 3. Gebruik van de horecagelegenheid en het nuttigen van alcohol is op eigen risico.
 4. Glaswerk dient binnen te blijven.
 5. Afval alleen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 6. Roken alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven locatie, niet binnen in de Werkspoorkathedraal.
 7. Nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van nood, niet als rookplaats of anderzijds. 
 8. In geval van nood dienen de aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel te worden opgevolgd.
 9. Geen wapens of drugs.
 10. Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme of ander hinderlijk gedrag.
 11. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van eigendommen.
 12. Bij diefstal is de organisatie gerechtigd om de beveiliging en politie in te schakelen.
 13. Schade in welke vorm dan ook wordt verhaald op schadepleger.
 14. EHBO is aanwezig.
 15. Geen alcohol onder 18 jaar. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWCENTER EXPO

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

“Organisatie”: Organisatie is Bouwcenter Organisatie B.V., met het Kamer van Koophandel-nummer 30089339, de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst met de wederpartij (de Bezoeker) in het kader van de toegang tot het Evenement en verantwoordelijk voor de organisatie van het Evenement.
“Bezoeker”: Bezoeker van een Evenement of de Website van Bouwcenter Expo.
“Exposant”: Standhouder tijdens Evenement Bouwcenter Expo.
“Evenement”: Elk soort Evenement, in dit geval handelend onder de naam Bouwcenter Expo, – met inbegrip van een vakbeurs en alle bijbehorende faciliteiten – georganiseerd door Organisatie in Nederland en waarvoor Organisatie deze voorwaarden gebruikt jegens Bezoeker. Evenement is onderdeel van en wordt georganiseerd door Organisatie en heeft haar eigen activiteiten, zoals haar eigen website.
“Overeenkomst”: De overeenkomst tussen Organisatie en Bezoeker, betreffende het gebruik van de Website, de toegang tot en de huisregels tijdens het Evenement.
“Toegangskaart”: Het bewijs van toegang voor het Evenement, zowel fysiek als elektronisch.
“Website”: De website van Evenement of anderszins gelinkt aan Evenement.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Bezoeker en de Organisatie.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst.
2.3 De Overeenkomst geldt jegens Bezoeker van de beurs. Bezoeker handelt niet namens deze, en is in de wet omschreven als “wederpartij”.

ARTIKEL 3 OPENBAARMAKING EN TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar en downloadbaar via de Website voor Bezoeker.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Een gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en beschikbaar zijn tijdens het evenement. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie. Als Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij afname van diensten of producten van Organisatie te staken.

 

HOOFDSTUK 2 PRIVACYBELEID EN WEBSITE

ARTIKEL 5 PRIVACYBEPALINGEN

5.1 Organisatie respecteert de privacy van elke Bezoeker van de betreffende website en het Evenement en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van Bezoeker vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.
5.2 Ieder ticket dient te worden gepersonaliseerd om toegang te kunnen garanderen. Indien de naam op de Toegangskaart niet overeenkomt met de naam op het identiteitsbewijs van Bezoeker, mag de Organisatie toegang van Bezoeker weigeren. Organisatie biedt Bezoeker de mogelijkheid de naam op de Toegangskaart te wijzigen na reservering. Personalisatie wordt gebruikt om onrechtmatig gebruik van Toegangskaarten tegen te gaan, als mede het informeren van Bezoeker over Evenement en gerelateerde onderwerpen. Bezoeker kan Organisatie op ieder moment vragen zijn of haar persoonlijke data te verwijderen.

ARTIKEL 6 GEBRUIK GEGEVENS BEZOEKER

De Bezoeker krijgt op de Website de keuze om aan te geven of Organisatie zijn gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over komende evenementen, publicaties, aanbiedingen, campagnes en andere websites van Organisatie. Na het verkrijgen van deze toestemming mag Organisatie de gegevens van Bezoeker delen met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep.
Bezoeker kan ook aangeven of hij informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van Evenement of andere gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is gegeven, mag Organisatie de gegevens van Bezoeker delen met deze derde partijen. Bezoeker mag deze toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar Organisatie met de tekst “intrekken toestemming voor het delen van mijn gegevens met derden met betrekking tot Evenement]”.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING DOOR BEZOEKER TEGENOVER DERDEN

7.1 Bezoeker maakt zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend aan derden en is ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens. Als een derde partij kennis neemt van deze gegevens, moet Bezoeker dit direct melden aan Organisatie.
7.2 Organisatie is onder geen beding aansprakelijk voor of kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden door Bezoeker voor het verlies van persoonsgegevens van Bezoeker aan de zijde van Bezoeker of voor enige schade die (mogelijkerwijs) voortvloeit uit een dergelijk verlies aan de zijde van Bezoeker.

ARTIKEL 8 BEVEILIGING

8.1 Organisatie neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van Bezoeker, waardoor Organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Organisatie neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van Bezoeker of die nodig zijn bij de uitvoering van een overeenkomst de gegevens kunnen bekijken en/of gebruiken.
8.2 Organisatie is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor vermogensschade of schade als gevolg van identiteitsfraude opgelopen door Bezoeker indien een derde partij ongeoorloofde toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van Bezoeker, wanneer de ongeoorloofde toegang heeft plaatsgevonden ondanks de aanwezigheid van door Organisatie ingevoerde maatregelen/beveiliging die ingevolge de wet en de redelijkheid en billijkheid van hem verwacht worden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De online verstrekking van persoonsgegevens door Bezoeker vindt plaats op eigen risico.

 

HOOFDSTUK 3 BEZOEK EVENEMENTEN EN HUISREGELS

ARTIKEL 9 ALGEMEEN

9.1 Bezoeker is gehouden om zich bij het bezoek van Evenement te houden aan de door Organisatie gestelde voorwaarden en gedragsregels.
9.2 Bezoeker accepteert de inhoud van deze algemene voorwaarden door middel van het verwerven en/of gebruiken van een Toegangskaart, het betreden van de locatie van Evenement en/of door kennisname hiervan via de Website. Dit geldt ook wanneer een Toegangskaart op welke manier dan ook wordt verkregen via een derde.
9.3 Organisatie toont huisregels op of bij het Evenement, mede afgestemd op relevante specifieke omstandigheden van Evenement. Bezoeker is onder alle omstandigheden gehouden om zich te houden aan deze huisregels. De gevolgen van een overtreding van een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de gevolgen van een overtreding van een bepaling uit de in dit artikel genoemde huisregels.

ARTIKEL 10 TOEGANG

10.1 Organisatie kan een limiet stellen aan het aantal kaarten dat Bezoeker kan reserveren.
10.2 De elektronische versie van de Toegangskaart wordt slechts eenmalig per e-mail verstrekt en geeft slechts toegang voor één persoon.
10.3 Vanaf het moment dat de Toegangskaart aan Bezoeker is verstrekt, draagt Bezoeker het risico op en de rekening voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Toegangskaart.
10.4 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen door het tonen van een geldige en onbeschadigde Toegangskaart, die gescand kan worden. Bezoeker die niet over een geldig Toegangskaart beschikt wordt de toegang tot het Evenement geweigerd dan wel verwijderd van de locatie van het Evenement. De Toegangskaart die het toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent en/of een onjuiste code oplevert, is ongeldig dan wel leidt tot verval van geldigheid van de Toegangskaart, zonder recht op restitutie. Ook als een Toegangskaart naar alle waarschijnlijkheid vals is, is het Organisatie toegestaan om de houder van deze Toegangskaart de toegang tot (locatie van) Evenement te weigeren of te ontzeggen zonder dat Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige vergoeding voor schade of verlies dat dit hen kan veroorzaken.
10.5 Toegang wordt alleen gegeven aan de eerste houder van het Toegangskaart dat wordt gescand bij de ingang van Evenement. Organisatie mag veronderstellen dat de Toegangskaart van de betreffende houder is. Organisatie is niet gehouden om eventuele verdere controle uit te voeren om te verifiëren of de Toegangskaart geldig is. Bezoeker heeft de verantwoordelijkheid omtrent de door hem aangeschafte Toegangskaart.
10.6 Bezoeker mag zich slechts daar bevinden waartoe de Toegangskaart uitdrukkelijk het recht geeft. Aanwijzingen hieromtrent van beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Organisatie en/of ander bevoegd gezag dienen te allen tijde onmiddellijk door Bezoeker te worden opgevolgd.

ARTIKEL 11 WEIGERING VAN TOEGANG

Organisatie behoudt zich in het algemeen het recht voor om bepaalde personen toegang of verdere toegang tot (locatie van) Evenement te weigeren of om ze van (locatie van) Evenement te verwijderen als zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens Evenement. Dit geldt ook wanneer Bezoeker kleding, teksten of tekens bij zich draagt die, naar het oordeel van Organisatie, als aanstootgevend, discriminerend of beledigend kunnen worden beschouwd, of agressie of onrust kunnen veroorzaken bij andere Bezoekers, of zich ontkleedt tijdens Evenement (inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, het blootstellen van het bovenste deel van het lichaam). Ook als een Toegangskaart naar alle waarschijnlijkheid vals is, is het Organisatie toegestaan om de houder van deze Toegangskaart de toegang tot (locatie van) Evenement te weigeren of te ontzeggen zonder dat Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige vergoeding voor schade of verlies dat dit hen kan veroorzaken. Daarnaast is Evenement een exclusieve activiteit van de Organisatie. Daarmee behoudt Organisatie het recht om Bezoeker, die geen (klant)relatie is of deel uit maakt van Organisatie, toegang te weigeren. Tot slot is het niet toegestaan om als Bezoeker van het Evenement over te gaan tot acquisitie of ander promotionele activiteiten. De Organisatie behoudt zich het recht om de Bezoeker in het geval van commerciële activiteiten tijdens Evenement te weigeren of te verwijderen van Evenement. 

ARTIKEL 12 OVERDRAAGBAARHEID EN DOORVERKOOP

12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie is het verboden direct of indirect Toegangskaarten voor Evenementen door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen of als onderdeel van arrangementen (zoals arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus)touroperators, reisbureaus en ticketingbureaus).
12.2 Organisatie kan een erkend (online) (door)verkoopplatform inschakelen (bijv. een extra officieel verkoopkanaal) voor Toegangskaarten voor een Evenement. Het is Bezoeker verboden om een Toegangskaart voor Evenement op een andere dan een officieel verkoopkanaal te reserveren of door te verkopen.
12.3 Organisatie kan noch aansprakelijk worden gesteld noch kan schade worden geclaimd als gevolg van de verkoop of aankoop van een Toegangskaart tot het Evenement (met inbegrip van de geldigheid van een Toegangskaart voor Evenement) via enig ander dan door Organisatie aangewezen verkoopkanaal.
12.4 De wijze van verkoop van Toegangskaarten is, behoudens het bepaalde in dit hoofdstuk, mede vastgelegd in een specifieke regeling.
12.5 Organisatie is gerechtigd om de Toegangskaarten ongeldig te verklaren/te annuleren zonder dat Bezoeker recht heeft op een vergoeding van het bedrag dat hij direct of via een officieel verkoopadres aan Organisatie heeft betaald voor de Toegangskaart (met inbegrip van servicekosten).

ARTIKEL 13 FOUILLEREN

Organisatie heeft het recht om een Bezoeker te (laten) fouilleren voorafgaand aan het betreden van de locatie of tijdens Evenement.

ARTIKEL 14 VERBODEN ARTIKELEN

14.1 Met het risico op inbeslagname mag een Bezoeker geen professionele apparatuur voor fotografie, film, geluid en/of andere opnameapparatuur meenemen, geen glaswerk, plastic flessen, drugs, blikjes, vuurwerk, stokken, kettingen, lachgas, dieren, wapens en/of andere gevaarlijke objecten (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of traangas), of andere voorwerpen met, in de ogen van beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Organisatie en/of ander bevoegd gezag, discriminerende of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen noch voor zichzelf noch voor een ander persoon, of in zijn bezit hebben op de locatie van Evenement, of gebruik maken van deze voorwerpen voor of tijdens een Evenement. In beslag genomen voorwerpen worden niet geretourneerd.
14.2 Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan kan tevens onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.
14.3 In beslag genomen voorwerpen kunnen worden vernietigd.
14.4 Het in de locatie verstrekken dan wel aanbieden of met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, waaronder (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (inclusief de daarbij behorende verpakkingen, (plastic) glazen en dergelijke), is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van Organisatie en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
14.5 Organisatie behoudt zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder reclame-uitingen die verband houden met dan wel het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan Evenement en/of Organisatie gelieerde sponsor, te weren uit locatie.
14.6 Het publiek dient afval, waaronder van genuttigde dranken en etenswaren, te deponeren in de daartoe bestemde containers.
14.7 Het is verboden zich op de locatie van Evenement te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
14.8 Het is verboden om op de locatie van Evenement lichtinstallaties, hekken, daken, catwalk, gracht, en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen.
14.9 Het verspreiden van of handelen in folders, flyers en/of goederen op het Evenement en in de directe omgeving daarvan is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de Organisatie.

ARTIKEL 15 ROOKVRIJ EVENEMENT

15.1 Bezoeker mag tijdens een Evenement niet roken op een overdekte plek (zoals maar niet beperkt tot tenten, parasoltent, etc.), tenzij deze plek specifiek is aangemerkt als een “rookruimte”. Organisatie onderneemt naar redelijkheid stappen om de Bezoekers op de hoogte te stellen van de rookvrije aard van Evenement, maar kan niet garanderen dat Evenement volledig rookvrij zal zijn. Bezoeker heeft onder geen enkele omstandigheid recht op een restitutie of enige andere vergoeding indien Evenement niet volledig rookvrij is.
15.2 Eventuele boetes opgelegd aan Organisatie als gevolg van overtreding van het rookverbod worden verhaald op de betreffende Bezoeker.

ARTIKEL 16 FILM- EN VIDEOBEELDEN

16.1 Het op een professionele en/of commerciële manier opnemen van (delen van) Evenement, met inbegrip van fotograferen, filmen, geluids- en/of beeldopnamen maken, evenals het herdrukken en/of kopiëren van het programmaboekje, posters en ander gedrukt materiaal is niet toegestaan zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Organisatie.
16.2 Bezoeker die bij een Evenement aanwezig is:
a) erkent dat Evenement een publiek, openbaar Evenement is;
b) stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige of toekomstige media technologieën;
c) geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik zoals bedoeld in sub b) om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;
d) stelt noch Organisatie noch partijen die met toestemming van Organisatie gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;
e) doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in en rond de locatie van Evenement waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;
f) erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisatie in het kader van openbare orde en veiligheid video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden. Onder omstandigheden kan Organisatie verplicht worden om de daartoe bevoegde handhavings- dan wel opsporingsdiensten die beschikken over een daartoe strekkende bevoegdheid dan wel een daartoe strekkend rechterlijke beslissing live mee te laten kijken met de beelden of de beelden aan de betreffende diensten af te staan.
16.3 Organisatie is bevoegd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van Evenement en de Bezoekers en om deze opnamen te reproduceren en/of te publiceren of te zorgen voor de publicatie van deze opnamen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook. Bezoeker geeft onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van de eerder genoemde opnamen, het verwerken ervan, de publicatie en gebruik ervan, in de breedste zin. Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de bovengenoemde opnamen. Voor zover Bezoeker enig auteursrecht heeft, naburige rechten en/of portretrechten op de bovengenoemde opnamen, wijst hij bij deze zonder voorbehoud de rechten toe aan Organisatie en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en/of zal hij deze niet beroepen. Al hetgeen hier genoemd voor zover de wet dit toelaat.

ARTIKEL 17 EIGEN RISICO

17.1 Bezoeker betreedt (locatie van) Evenement op eigen risico.
17.2 Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het betreden van (locatie van) Evenement en/of bijwonen van Evenement, tenzij sprake is van grove schuld en/of opzet door Organisatie.

ARTIKEL 18 GARDEROBE

18.1 Organisatie heeft de keuze om Bezoeker de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de garderobe tijdens Evenement. De garderobe is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardevolle bezittingen van Bezoeker, waarvoor Bezoeker een persoonlijke voucher zal ontvangen. Met deze voucher kan Bezoeker zijn persoonlijke bezittingen verkrijgen bij de garderobe. Bezoeker is voor eigen risico en rekening verantwoordelijk voor de voucher.
18.2 Organisatie kan een derde inhuren voor de om een garderobe beschikbaar te stellen.
18.3 Organisatie is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal en/of gebruik door een derde van de persoonlijke voucher. Daarnaast is Organisatie onder geen omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal uit de garderobe. Het gebruik van de garderobe blijft voor het eigen risico van Bezoeker.

ARTIKEL 19 PARKEREN EN PENDELBUSSEN

19.1 Organisatie zorgt voor parkeergelegenheden en pendelbussen, waarvan de uitvoering uitbesteed kan worden aan een derde.
19.2 Organisatie heeft de mogelijkheid om in de voorverkoop een voucher aan te bieden, waarmee Bezoeker gebruik kan maken van de parkeerfaciliteiten dan wel de (pendel)bussen. Bezoeker is voor eigen risico en rekening verantwoordelijk voor de voucher.

ARTIKEL 20 CONSUMPTIES

20.1 Op Evenement kan drank en etenswaar uitsluitend worden verkregen bij de daarvoor bestemde horecagelegenheden.
20.2 Gebruik van horecagelegenheden en het nuttigen van alcohol is geheel op eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geleden wordt door misbruik van alcohol door Bezoeker na het tijdens of na het evenement. Eventueel geleden schade is ten alle tijd voor rekening van Bezoeker.

ARTIKEL 21 OVERMACHT

21.1 Onder overmacht wordt verstaan: overmacht in de ruimste zin, wat in dit verband ook ziekte en/of intrekking van de participanten inhoudt, alsmede (werk)stakingen, werklieden-uitsluiting, werkonderbrekingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme of gevaar daarvoor, burgeroorlog, oproer, natuurrampen, overschrijding van de levertijd van toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen al dan niet ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen, brand en andere ernstige storingen bij het bedrijf van Organisatie, slechte weersomstandigheden, situaties die het gevolg zijn van het verlies of kwijtraken van vergunningen of ontheffingen, de omstandigheid dat leverancier(s) en/of (onder)aannemer(s) van Organisatie niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, verlies, beschadiging of diefstal van voor de organisatie essentiële benodigdheden en/of goederen, import- of handelsbeperkingen, etc.
21.2 Onder slechte weersomstandigheden vallen in ieder geval de (dreigende) aanwezigheid van: zware windstoten, onweersbuien, windhozen, extreme neerslag (regen, hagel of sneeuw) of andere weersomstandigheden die een nadelige invloed hebben op de openbare orde of de veiligheid van mensen en/of goederen.

ARTIKEL 22 EVENEMENT (GEDEELTELIJK) VERPLAATSEN OF ANNULEREN

22.1 Organisatie mag in het geval van overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden Evenement (gedeeltelijk) verplaatsen of (gedeeltelijk) annuleren.
22.2 Als Evenement (gedeeltelijk) wordt verplaatst of geannuleerd, zal Organisatie deze omstandigheid zoveel mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht. Aan het verkrijgen van een Toegangskaart voor Evenement zijn geen kosten verbonden. In het geval van volledige annulering kan Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van eventueel gemaakte kosten.

ARTIKEL 23 PROGRAMMA

Organisatie zal er naar streven het aangekondigde programma voor zover mogelijk in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Echter, Organisatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen in dit tijdsschema en de daaruit voortvloeiende schade aan Bezoekers en/of derden.

ARTIKEL 24 OVERIGE REGELS

24.1 Bezoeker is gehouden om zich te houden aan de voorschriften, interne regels, eventuele wijzigingen daarvan en de instructies van Organisatie, de exploitanten van de locatie van Evenement, het transportbedrijf van de pendelbus, het beveiligingspersoneel, de brandweer, politie en andere geautoriseerde partijen.
24.2 Specifieke regels kunnen van toepassing zijn op het terrein of de locatie van een Evenement die ter plekke zullen worden aangekondigd of gepubliceerd. Indien mogelijk zullen de regels ook van tevoren worden gepubliceerd op de website van Evenement.
24.3 Het is verboden eigendommen of bezittingen van de Organisatie mee te nemen buiten het evenemententerrein; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze de eigendommen of bezittingen van de Organisatie bent u aansprakelijk voor de reparatie-, vervangings- en/of verbouwingskosten.

ARTIKEL 25 SANCTIES

25.1 Bezoeker die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit hoofdstuk bepaalde, overige huis- en/of gedragsregels en aanwijzingen van Organisatie, exploitanten van de locatie van Evenement, het beveiligingspersoneel, de brandweer, de politie en andere geautoriseerde partijen, kan door laatstgenoemde partijen zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de locatie van het Evenement worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) de locatie van Evenement worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie.
25.2 Wanneer Bezoeker in strijd handelt met het in dit bepaalde en overige huis- en/of gedragsregels, verliest Bezoeker iedere aanspraak op schadevergoeding. Bovendien kan Bezoeker Organisatie onder geen omstandigheid aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van een omstandigheid inhoudende een overtreding van het in dit hoofdstuk bepaalde en overige huis- en/of gedragsregels (mede) veroorzaakt door Bezoeker.

 

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN OF PRODUCTEN GELEVERD DOOR DERDEN

ARTIKEL 26 BETALING VAN E-TICKETS

Als Bezoeker een elektronische versie van een Toegangskaart reserveert voor een Evenement, zal de reservering voor dit product doorgaans worden behandeld door een derde, ingeschakeld door Organisatie. Deze derde maakt gebruik van eigen algemene voorwaarden in verband met Bezoeker als de koper van de Toegangskaart, waardoor deze voorwaarden, evenals onderhavige algemene voorwaarden van Organisatie, van toepassing zullen zijn op de overeenkomst betreffende de Toegangskaart.

ARTIKEL 27 AANBIEDINGEN VAN Gelieerde bedrijven OP EEN EVENEMENT

Bezoeker kan geen producten of diensten kopen van derden/standhouders op Evenement. Etenswaren en dranken zullen worden verstrekt via de desbetreffende horecagelegenheden. Hoewel Organisatie deze participanten met zorg kiest, is zij geen partij bij een overeenkomst tussen Bezoeker en deze derde. Organisatie is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de consumptie van een product of dienst bij een derde/Exposant en overige gelieerde bedrijven op de locatie van Evenement door Bezoeker.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 28 REGELS

Voor zover Bezoeker niet voldoet, niet volledig voldoet en/of niet op tijd voldoet aan de gedragsregels, mag Organisatie, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, haar verplichtingen opschorten, de overeenkomst verbreken zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding, of specifieke prestaties te eisen.

ARTIKEL 29 INFORMATIE OP DE WEBSITE

Hoewel Organisatie veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op diens Website, kan hij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE

30.1 Organisatie is onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk jegens Bezoeker of derden voor fouten, (beperkte) informatie of details op een Website, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid jegens Bezoeker. Organisatie, haar gelieerde bedrijven of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van een dienst of overeenkomst zullen onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, gevolgschade, verlies van privacy of verlies van gegevens voor direct of indirect gebruik of de werking van de Website.
30.2 Gelet op de factoren op het internet waarop Organisatie geen invloed heeft of redelijkerwijs niet kan uitoefenen, geeft Organisatie nadrukkelijk geen garantie aan Bezoeker dat de Website, delen daarvan of functies daarbij behorende altijd feilloos zullen functioneren of functioneren volgens de beschrijving of beschikbaar zijn voor gebruik. Ditzelfde geldt voor de werking van de server die wordt gebruikt door Organisatie. Er kan, wat betreft de factoren, gedacht worden aan: de (kwaliteit van de) internetverbinding, de aanwezigheid van hyperlinks naar (onbekende) derdenwebsites, mogelijke aanvallen van hackers of anderen, virussen, bugs of andere fouten of defecten.

ARTIKEL 31 VERVANGENDE CLAUSULE

Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig wettelijk voorschrift, zal dit niet van invloed zijn op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De bepaling in kwestie zal ophouden te bestaan en worden vervangen door een wettelijk toegestane bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud, de strekking en de aard van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 32 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

32.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en algemene voorwaarden.